Vuosikokouspöytäkirja 2009

KOKOUSTIEDOT 

Aika  28.4.2009

Paikka  Lääkäritalo, Helsinki

Liitteet:

(1) Esityslista
(2) Tilinpäätös vuodelta 2008
(3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2008
(4) Toimintakertomus vuodelta 2008
(5) Toimintasuunnitelma vuosille 2009-2010
(6) Talousarvioesitys vuodelle 2009
(7) Tieteellinen ohjelma
(8) Yhdistyksen lausunto sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta

1. Avaus

Puheenjohtaja Kari Kivistö avasi kokouksen klo 16:40.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kivistö, sihteeriksi Janne Backman ja pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Villikka ja Kari Raaska.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.

5. Yhdistyksen tilit, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2008

Taloudenhoitaja Kimmo Malminiemi esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2008. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2008. Toimintakertomusta päätettiin täydentää lisäämällä siihen yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa (korjattu ja hyväksytty versio liitteenä).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2008

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 0 €. Taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2009-2011)

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Pertti Neuvonen, Risto Huupponen ja Janne Backman. Risto Huupponen ja Janne Backman olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä, ja heidät päätettiin valita jatkamaan hallituksessa toimikaudella 2009-2011. Pertti Neuvonen oli ilmoittanut haluavansa luopua hallituksen jäsenyydestä, ja hänen tilalleen valittiin Tapani Keränen. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Kari Kivistö, Kari Raaska ja Seppo Kaakkola (toimikausi päättyy v. 2010). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Kimmo Malminiemi.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatilintarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola.

10. Muut asiat ja tiedotukset

  • Hallituksen kokouksessa 28.4. oli hyväksytty yhdistykseen neljä uutta jäsentä
  • Keskusteltiin lähiaikojen kansainvälisistä kliinisen farmakologian kokouksista
  • Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Helsingissä 14.8. FinPharmaNet-kokouksen yhteydessä ja v. 2010 vuosikokous (kevätkokous) Kuopiossa tai Turussa
  • Hallitus valmistelee yhdistykseltä sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta pyydettyä lausuntoa

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

 

Kari Kivistö (Pj.)                  Janne Backman (siht.)

 

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

 

Kirsti Villikka                      Kari Raaska