Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys, SKFY / Finnish Society of Clinical Pharmacology, FSCP


Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kliinistä farmakologiaa harrastavien tutkijoiden ja alalla työskentelevien lääkäreiden yhdyssiteenä sekä edistää kliinisen farmakologian ja lääkehoidon kehitystä, tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia ja kursseja, tekee yhteistyötä kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoistumiskoulutuksen vaatimusten kehittämiseksi, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, on yhteistoiminnassa muiden lääketieteellisten järjestöjen kanssa, solmii ja pitää yllä yhteyksiä kansainvälisiin alan järjestöihin sekä tiedottaa jäsenilleen alan tapahtumista. Yhdistys tukee alan tutkimustyötä mm. jakamalla nuorille tutkijoille tunnustuspalkintoja. Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös tukemaan riippumattoman lääkeinformaation jakamista yhteiskunnassa ja erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhdistys on toiminut vuodesta 1994 lähtien. Yhdistys on Duodecimin jäsenseura, Euroopan Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen, EACPT:n, jäsenjärjestö sekä European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy, ESPT:n, jäsenjärjestö.


 

The Finnish Society of Clinical Pharmacology aims to act as a connecting link between researchers and physicians in the field of clinical pharmacology, and promote development, research and education of clinical pharmacology and therapeutics in Finland.

To fulfill these aims, the society organises scientific meetings and courses, co-operates with other parties to develop the requirements of the specialisation training of clinical pharmacology and therapeutics, gives statements and compiles proposals to the authorities, co-operates with other medical societies, networks with international societies of the field, and informs its members about events in the field. The society supports research in the field of clinical pharmacology by i.e. giving recognition awards for early-career researchers. By its activities, the society also aims to support distribution of independent drug information within Finnish society and especially for the healthcare professionals.

The Finnish Society of Clinical Pharmacology was founded in 1994. The society is a member of the Finnish Medical Society Duodecim, the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT), and the European Society of Pharmacogenomics and Personalised Therapy (ESPT).

 

Linkkejä / Links:

Duodecim: www.duodecim.fi

EACPT: www.eacpt.org

ESPT: www.esptsociety.eu