Säännöt

(hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 30.4.2021)

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kliinistä farmakologiaa harrastavien tutkijoiden ja alalla työskentelevien lääkäreiden yhdyssiteenä sekä edistää kliinisen farmakologian ja lääkehoidon kehitystä, tutkimusta ja koulutusta Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokouksia, solmii ja pitää yllä yhteyksiä kansainvälisiin alan järjestöihin sekä tiedottaa jäsenilleen alan tapahtumista. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin järjestöihin.

Toimintaansa varten yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, keräyksiä ja maksullisia koulutus- ja opetustilaisuuksia.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kliinistä farmakologiaa harrastavat tutkijat ja alalla työskentelevät lääkärit. Uudet jäsenet hyväksyy hakemuksesta ja kahden jäsenen suosituksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseniksi yhdistyksen toimintaa kannattavia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilön, jolla on erityisiä ansioita kliinisessä farmakologiassa.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava sellainen jäsenmaksu kuin yhdistyksen vuosikokous päättää. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Erosta yhdistyksen jäsenyydestä on kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole kahtena peräkkäisenä vuotena maksanut jäsenmaksuaan.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokoukseen osallistumistavasta päättää yhdistyksen hallitus ja tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen mahdollisuudesta mainitaan kokouskutsussa. Tietoliikenneyhteydellä tai teknisellä apuvälineellä osallistuvien henkilöllisyys todetaan kokouksen alussa kuvayhteydellä tai muulla luotettavalla tavalla.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella paikan päällä sekä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvalla varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi 10 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

6 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. esitetään yhdistyksen tilit, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle;
  8. valitaan kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijaan;
  9. valitaan seuraavalle toimikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa;
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet. Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat. Hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet (kolme) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla valitaan puolet (kolme jäsentä) erovuoroisiksi yhden vuoden kuluttua hallitukseen valitsemisestaan. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen kauden päättymistä, hänelle valitaan seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvitsemansa muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa tai taloudenhoitaja yksin.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutosehdotus ja siihen liittyvä hallituksen lausunto lähetetään jäsenille samanaikaisesti kuin kutsu yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kuukauden ajanjakso. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on oltava maininta kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.