Vuosikokouspöytäkirja 2008

KOKOUSTIEDOT 

Aika  18.4.2008, perjantai klo 13:00-13:40

Paikka  Biomedicum Helsinki, Seminaarihuone 3

Läsnä  13 yhdistyksen jäsentä

Liitteet:  (1) Esityslista
(2) Tilinpäätös vuodelta 2007
(3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2007
(4) Toimintakertomus vuodelta 2007
(5) Toimintasuunnitelma vuosille 2008-2009
(6) Talousarvio vuodelle 2008
(7) Tieteellinen ohjelma
   

1. Avaus

Puheenjohtaja Kari Kivistö avasi kokouksen klo 13:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kivistö, sihteeriksi Janne Backman ja pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Karjalainen ja Jukka Mäenpää.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Korjattiin esityslistan kohdassa 8 ja toimintakertomuksessa ollut virhe (vaihdettiin Janne Backmanin nimi Tapani Keräsen nimen paikalle). Hyväksyttiin työjärjestys muilta osin esityslistan mukaisena.

5. Yhdistyksen tilit, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2007

Taloudenhoitaja Kimmo Malminiemi esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2007. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2007, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.

7. Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2008

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 0 €. Taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.

8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2008-2010)

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kari Kivistö, Kari Raaska ja Seppo Kaakkola. Kari Kivistö oli samalla erovuorossa hallituksen puheenjohtajan tehtävästä ja Kari Raaska varapuheenjohtajan tehtävästä. Kaikki erovuorossa olevat olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä ja heidät päätettiin valita jatkamaan entisissä tehtävissään toimikaudella 2008-2010. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Risto Huupponen, Pertti Neuvonen ja Janne Backman (toimikausi päättyy v. 2009). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Kimmo Malminiemi.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Päätettiin valita tilintarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatilintarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola.

10. Yhdistyksen internet-sivut

Puheenjohtaja kertoi selvittelevänsä mahdollisuuksia yhdistyksen internet-sivujen perustamiseksi. Hallituksen kokouksessa yhtenä mahdollisuutena oli tullut esille luoda kotisivut käyttäen Terveysportin palveluja. Toinen vaihtoehto olisi hankkia yhdistykselle oma domain-nimi (esim. www.klifa.fi) ja tarvittaessa ostaa sivuston perustamis-/ylläpitopalvelut internet-julkaisemiseen erikoistuneelta yritykseltä.

11. Muut asiat ja tiedotukset

  • Hallituksen kokouksessa oli hyväksytty yhdistykseen kolme uutta jäsentä
  • Keskusteltiin lähiaikojen kansainvälisistä kliinisen farmakologian kokouksista
  • Hallituksen kokouksessa oli alustavasti päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Tampereella (isäntänä mahdollisesti jokin lääkeyritys) ja v. 2009 vuosikokous (kevätkokous) Turussa
  • Hallituksen kokouksessa oli alustavasti päätetty, että yhdistys ryhtyy noudattamaan Lääkärien ammatillisen kehittämisen arviointineuvoston laatimaa suositusta täydennyskoulutuksesta. Puheenjohtaja hoitaa asiaa.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40.

 

Kari Kivistö (Pj.)                                 Janne Backman (siht.)

 

Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:

 

Marjo Karjalainen                                 Jukka Mäenpää